Regulamin Dream Team

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w zajęciach Pole Dance, Aerial Dance, Aerial Hoop oraz wszystkich innych organizowanych przez Dream Team Łódź z siedzibą w Łodzi (90-526) przy ul. Łąkowej 7a NIP: 725 222 78 82 (dalej: „Dream Team Łódź” lub „Studio”).
 2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym w recepcji Szkoły Dream Team Łódź oraz na stronie internetowej Studia.
 3. Osoba zainteresowana zapisaniem się na zajęcia jest obowiązana do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Uczestnik zajęć obowiązany jest do aktualizacji ww. danych.
 4. Osoba zainteresowana staje się uczestnikiem wybranych zajęć z chwilą zapisania się i dokonania wymaganej opłaty, zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa (wejście jednorazowe, karnet, kurs, karty partnerskie).
 5. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji Studia może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia korzystające z zajęć zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna .
  2 ZAPISY NA ZAJĘCIA
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca.
 2. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i decyduje o niej kolejność dokonywania rezerwacji i opłaty.
 3. Rezerwacje można dokonywać osobiście w recepcji, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem fanpage’a na portalu Facebook lub przez system rezerwacyjny.
 4. Odwołać rezerwację można najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zajęć. Brak odwołania rezerwacji skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu lub w przypadku osób z kartami partnerskimi potrąceniem kwoty 35 zł z wcześniej wpłaconej kaucji.
  3 KURSY POLE DANCE
 1. W przypadku zapisów na kurs Pole Dance konieczna jest wpłata zadatku w kwocie 100 zł. Zadatek ten stanowi potwierdzenie rezerwacji i przepada w przypadku rezygnacji z kursu.
 2. Pozostałą część należności za kurs należy zapłacić najpóźniej na pierwszych zajęciach. Nieopłacenie kursu na pierwszych zajęciach równoznaczne jest z rezygnacją z kursu.
 3. Osoby posiadające karty partnerskie, zapisując się na kurs, obowiązane są do uiszczenia kaucji w wysokości 100 zł. Za każdą nieobecność na zajęciach, z kaucji potrącana będzie kwota 20 zł. Więcej niż 3 nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach kursu traktowane są jako rezygnacja z kursu.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu w czasie jego trwania, kaucja przepada.
 5. Nieobecność na zajęciach organizowanych w ramach kursu może być odrobiona na innych zajęciach open obejmujących tą samą technikę, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej dzień wcześniej. Nie dotyczy to osób korzystających z kart partnerskich.
 6. Odrabianie zajęć nie jest możliwe po zakończeniu kursu.
 7. Do każdego kursu Pole Dance Kursantowi przysługuje wejście na dwa zajęcia Stretching. Zajęcia te są do zrealizowania wyłącznie w czasie trwania kursu i w przypadku niewykorzystania przepadają.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Stretching jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Rezerwacja ta odbywa się na zasadach ogólnych.
  4 KARTY PARTNERSKIE
 1. Dream Team honoruje karty partnerskie wskazane na stronie www.dreamteam-lodz.pl.
 2. Kursanci posiadający karty partnerskie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez Studio z zastrzeżeniem przepisów § 3.
 3. Kursant powinien mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, wydany przed organ państwowy, np. dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub studencką, prawo jazdy.
 4. Kursanci korzystający z kart partnerskich zobowiązani są do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 35 zł za każde zajęcia, w których uczestniczą.
 5. Kaucja przepada w przypadku wcześniejszego nieodwołania rezerwacji. W przypadku kolejnej rezerwacji konieczna jest ponowne uiszczenia kaucji.
 6. W przypadku nieuregulowania kaucji najpóźniej w dniu zajęć, Dream Team zastrzega sobie prawo do odmowy udziału kursanta w kolejnych zajęciach.
 7. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku oświadczenia rezygnacji z zapisywania się na kolejne zajęcia lub po zakończeniu całego kursu. Zwrot następuje w recepcji Studia lub przelewem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej prośby drogą mailową z podaniem numeru rachunku bankowego.
 8. Kursant powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia dokonać formalności związanych z kartami partnerskimi na recepcji.
 9. Przed dokonaniem rezerwacji na zajęcia Kursant powinien zapoznać się z regulaminem karty partnerskiej, z której korzysta.
  5 ZAJĘCIA
 1. Każde zajęcia trwają 55 minut.
 2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, z uwzględnieniem czasu na załatwienie formalności na recepcji Studia.
 3. Na zajęciach Kursant obowiązany jest wykonywać polecenia Instruktora.
 4. Kursant nie może wykonywać figur samodzielnie bez zgody Instruktora lub asekuracji.
 5. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest pozostawić porządek na swoim miejscu ćwiczeń (w szczególności zabrać swoje rzeczy, wyczyścić rury, odłożyć materac).
 6. Instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć, gdy nie przestrzega regulaminu, przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub gdy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na sali. W takim przypadku Kursantowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia.
 7. Niedozwolone jest przebywanie na sali pod nieobecność instruktora, z wyjątkiem zajęć OPEN POLE.
 8. Dream Team nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania poleceń Instruktora lub wykonywania ćwiczeń samowolnie lub pod nieobecność Instruktora.
  6 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ PRZEZ STUDIO
 1. Studio powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu.
 2. Dream Team zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w następujących przypadkach:
  1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia,
  2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na kurs poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
 3. W przypadku rozwiązania kursu, Dream Team zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy kursowej, w której są miejsca lub proponuje uczestnictwo w zajęciach otwartych.
 4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Dream Team organizuje zastępstwo.
 5. Studio zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
  1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
  2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora.
 6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z punktem 5, Studio daje możliwość odrobienia ich w innym terminie albo zwraca uiszczoną opłatę.
  7 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Studio nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Studia.
 2. Uczestnik zajęć może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć należy zdjąć całą biżuterię.
 4. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany rodzaj zajęć. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela Instruktor lub recepcja.
 5. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Studia, a także w szafkach Studio nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W przypadku kradzieży Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcja ma obowiązek wezwać Policję.
 6. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji.
 7. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szatni naliczana będzie kara w wysokości 30 zł.
 8. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 9. Osoba zapisująca się na zajęcia, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia. O wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych należy poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Ze względu ryzyko odniesienia kontuzji nie należy uczestniczyć w zajęciach Pole Dance, Aerial Dance, Aerial Hoop, itp. w przypadku stwierdzonej ciąży.
  8 OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Dream Team Łódź. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio dla celów organizacji zajęć. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 2. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Studio.
  9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dream Team zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualną wersję można znaleźć na stronie: dreamteam-lodz.pl oraz na recepcji Szkoły.
 2. Każda osoba korzystająca z zajęć akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. W przypadku niepełnoletnich Kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.
 4. Dream Team zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na potrzeby relacji na stronie www i fanpage’u Studia.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.